Добре дошли на сайта на ZZZ

Обадете ни се 0878 311 510

Open Hours
пон - съб: 8.00 - 18.00

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1, новият Общ регламент на Европейския съюз (ЕС) относно защитата на данните (ОРЗД), регулира обработването на лични данни на физически лица в рамките на ЕС от физическо лице, дружество или организация.

Той не се отнася до обработването на лични данни на починали физически лица или на юридически лица.

Правилата не се прилагат за данни, обработвани от физическо лице поради причини от чисто личен характер, или за дейности, извършвани у дома, при условие че няма връзка с професионална или търговска дейност. Когато дадено лице използва личните данни извън „личната сфера“, например за социално-културни или финансови дейности, тогава законът за защита на данните трябва да се спазва.

Примери

Кога се прилага регламентът

Дружество със седалище в ЕС предоставя туристически услуги на клиенти, базирани в балтийските страни, и в този контекст обработва лични данни на физически лица.

Кога не се прилага регламентът

Физическо лице използва собствен личен указател с адреси, за да изпрати покани на приятели по имейл за парти, което организира (изключение за дейности в рамките на домакинството).

Позовавания

  • членове 1 и 2 и съображения (1), (2), (14), (18) и (27) от ОРЗД.

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 1).