Добре дошли на сайта на ZZZ

Обадете ни се 0878 311 510

Open Hours
пон - съб: 8.00 - 18.00

ПАКЕТ – АБОНАМЕНТ

Пакетът има за цел да предостави на администраторите на лични данни пакет от документи, които съответстват на изискванията на Регламента. Съдържанието на документите ще бъде актуализирано в периода на абонамента – 12 (дванадесет) месеца. Заедно с това ще се предоставя информация за развитието на нормативната база и промените в изискванията през периода на абонамента.

 • Информация и описание на проблемите свързани с въвеждане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година;
 • Запознаване с обобщена информация предоставена от клиента за особеностите на неговата дейност във връзка с обработката на личните данни и определяне на насоки за привеждане в съответствие с изискванията на Регламента;
 • Изготвяне на необходимите и задължителни за конкретния клиент документи, като посоченото по-долу изброяване е примерно:
  • Образец (Декларация) за съгласие на субекта за обработка на неговите лични данни
  • Образец (Декларация) за съгласие на родителя за обработка на лични данни на неговото дете, което е под 16 години
  • Образец на уведомление до субекта на данните.
  • Образец на формуляр за достъп до лични данни  
  • Образец на фирмени правила за съхранение и изтриване на личните данни.
  • Образец на Политика за защита на личните данни
  • Образец на Договор с лице, което обработва лични данни
  • Образец на Регистър на дейностите по обработване на личните данни – за администратора и за обработващия лични данни, когато изготвянето на такъв регистър е задължително.
  • Образец на Уведомление за извършено нарушение на сигурността на личните данни до надзорния орган
  • Образец на Уведомление за извършено нарушение на сигурността на личните данни до субекта на данните
  • Образец на Оценка за въздействието върху защита на данните.
 • Мониторинг за последващи нормативни актове и предприемане на действия по тяхното прилагане, съответно адаптиране на дейността към техните изисквания.

  Включва известяване на клиента за публикувани от Европейската комисия насоки за приложение на отделни разпоредби на Регламента, въведени нови нормативни изисквания, задължителни указания на Комисията за защита на личните данни (която е надзорен орган, който следи за спазването на Регламента на територията на страната) и формиращата се европейска практика по тълкуване и прилагане на новата правна уредба за защита на личните данни (Европейски комитет по защита на данните), които имат пряко отношение към неговата дейност.

 • Консултации (по телефона или в наш офис) -10 часа безплатно, след изчерпване на лимита по минимално определената часова ставка 60 (шестдесет) лева на час без ДДС. В случай, че консултациите трябва да се извършат на място, при клиента, се дължат допълнително 25% от съответната часова ставка, а безплатните часове пропорционално се намаляват.

Цената на пакета е 500 лева без ДДС.