Добре дошли на сайта на ZZZ

Обадете ни се 0878 311 510

Open Hours
пон - съб: 8.00 - 18.00

ПАКЕТ – ПЕРСОНАЛЕН

Този пакет е предназначен за максимално адаптиране на спецификата на работа на отделния клиент-администратор на лични данни към изискванията и условията на Регламента.
Това предполага анализ на текущото състояние на клиента (физическо или юридическо лице) с посочване на констатираните несъответствия с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), изготвяне на оценка на риска и изготвяне на план за преодоляване на несъответствията.
Този пакет включва:

  • Мониторинг на досегашните правила, към които се е придържал администраторът и оценка за тяхното съответствие с новите принципи на Регламента
  • Анализ на основните задължения на администратора на лични данни, съобразно неговия предмет на дейност, организационна структура, численост и географско положение
  • Идентифициране на отделните групи личните данни (в това число т. нар. чувствителни данни), които администраторът обработва
  • Анализ на съществуващите отношения, които администраторът поддържа със субектите на лични данни и с трети лица, чиито данни обработва
  • Анализ на необходимите действия/мерки в случай на нарушение или пробив в сигурността на личните данни
  • Изготвяне на образци на документи (примерно изброени по-горе), съгласно изискванията на Регламент 2016/679 съобразно установеното по предходните точки и адаптирано съобразно работата на клиента;
  • Мониторинг за последващи нормативни актове и предприемане на действия по тяхното прилагане, съответно адаптиране на дейността към техните изисквания.
  • Консултации (по телефона или в наш офис) -10 часа безплатно, 15 часа по 30 (тридесет) лева без ДДС и след изчерпване на лимита по минимално определената часова ставка 60 (шестдесет) лева на час без ДДС. За консултации на място определено от клиента, се дължат допълнително 10% от съответната часова ставка, а безплатните часове пропорционално се намаляват.

Цената на пакета е 3000 лева без ДДС.